Aria Schipperkes and Shiba Inus

Breeding for Health, Disposition, and Quality

Rayden
Bo
Keiko
Kitsu
Yoshi
Yoshi - 5 months old
Simba
Sake
Lovely Kira
Kira's son
Nikko, all grown up.
Kira pup - Nikko
Nikko is gorgeous!
Meg a Rama Dama
Meg
Kobe
Kobe having fun at the beach.